Ban hành quy chế làm việc của Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên
(20/10/2016)
Ban hành quy chế làm việc của Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc; chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Sở; chế độ trách nhiệm; lề lối làm việc; quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực lao động; người có công và xã hội của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên.