Hưng Yên: triển khai Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020

Ngày 5/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch có mục tiêu tổng quát: đảm bảo cho mọi trẻ em đều được bảo vệ, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, không bị xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 0,4% và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 3% trên tổng số trẻ em toàn tỉnh; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 75% trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp; hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 30 xã, phường, thị trấn.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện 4 nhóm giải pháp:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ trẻ em. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và điều hành của các cơ quan thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; bố trí đủ nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện công tác bảo vệ trẻ em. Đưa các mục tiêu bảo vệ trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm và hàng năm. Duy trì việc thực hiện cơ chế báo cáo, thông tin tới các cấp về công tác bảo vệ trẻ em.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bảo vệ trẻ em của chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hàng năm, giữa kỳ, cuối kỳ; phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực của xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu Kế hoạch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động, các mô hình bảo vệ trẻ em. Xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng các mô hình trong phạm vi toàn tỉnh.

Nguồn: http://tuyengiaohungyen.vn/bai-viet/hung-yen-trien-khai-chuong-trinh-bao-ve-tre-em-giai-doan-2016-2020.aspx