Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề đã được đổi tên thành Luật giáo dục nghề nghiệp.
Xung quanh luật này, nhiều đại biểu còn băn khoăn việc nên giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ -TB và XH) hay Bộ Giáo dục&Đào tạo (GD&ĐT) quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho biết đa số ý kiến của đại biểu tán thành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng hợp nhất các trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp với trung cấp nghề, cao đẳng với cao đẳng nghề.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc đưa trình độ cao đẳng về bậc giáo dục nghề nghiệp là chưa phù hợp với quy định của Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học hiện hành.
Giải trình về điều này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết việc hợp nhất các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp thành ba trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng là nhằm thể chế hóa nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW cũng như tạo thuận lợi cho việc quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng ngày 6/6/2014.
Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp là dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nghề nghiệp.
Với mục tiêu phát triển năng lực thực hành và kỹ năng nghề nghiệp cho người học, các trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng (cả chuyên nghiệp và nghề) được nhiều quốc gia trên thế giới xếp vào bậc giáo dục nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, nghiệp vụ trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, dịch vụ.
Còn ở Việt Nam, các trình độ trung cấp, cao đẳng hiện đang bị phân tách thành 2 bộ phận do 2 bộ quản lý. Trong đó, Bộ LĐ-TB&XH quản lý hệ thống dạy nghề với các trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Còn Bộ GD&ĐT quản lý hệ thống giáo dục chuyên nghiệp gồm trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng. Hơn thế, cao đẳng hiện đang được xếp là một trình độ đào tạo thuộc giáo dục đại học. Trong khi đó, về bản chất, các trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, cao đẳng và cao đẳng nghề đều thực hiện đào tạo theo định hướng thực hành nghề nghiệp và đều chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho người học để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, dịch vụ.
Việc phân tách trong quản lý, chỉ đạo, điều hành chung đối với các trình độ đào tạo trung cấp và trung cấp nghề, cao đẳng và cao đẳng nghề như hiện nay dẫn tới tình trạng phân tán, chồng chéo trong tổ chức đào tạo cũng như dàn trải, lãng phí trong đầu tư, phân bổ nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp.
Ngoài ra, việc đổi mới này nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cơ quan có thẩm quyền liên quan, kể cả Chính phủ, các bộ liên quan, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như các trường, các chuyên gia, nhà khoa học.
Việc mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh và hợp nhất các trình độ đào tạo như quy định trong dự thảo Luật không tạo ra xung đột pháp lý mà vẫn bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
“Do đó, Ủy ban Thường vụ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho giữ quy định sẽ hợp nhất các trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp với trung cấp nghề, cao đẳng với cao đẳng nghề”, ông Đào Trọng Thi nói.
Về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, vì còn ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này.
Kết quả, trong tổng số 336 phiếu thu về, có 114 phiếu (chiếm tỉ lệ 34%) nhất trí giao cho Bộ LĐ-TB&XH làm đầu mối quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; 99 phiếu (chiếm tỷ lệ 29,4%) đề nghị giao cho Bộ GD&ĐT; 96 phiếu (chiếm tỷ lệ 28,6%) đồng ý giao Chính phủ phân công cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng giai đoạn và có 27 phiếu (chiếm tỷ lệ 8%) ý kiến khác.
Như vậy, ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này chưa tập trung, không phương án nào được trên 50% đại biểu Quốc hội nhất trí.
“Lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ đã trao đổi và thấy rằng vấn đề này chưa đủ chín muồi để xem xét sửa đổi ở thời điểm này.
Vì vậy, sau khi trao đổi, thống nhất với các cơ quan liên quan, Ủy ban Thường vụ đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên quy định về vấn đề này như trong Luật dạy nghề hiện hành là: giao cho Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và phân công cụ thể cơ quan thay mặt Chính phủ chịu trách nhiệm làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực này cho phù hợp với yêu cầu điều hành của Chính phủ trong từng thời kỳ”, ông Đào Trọng Thi nói.

Nguồn: vtc.vn