Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - TBXH năm 2017

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - TBXH năm 2017

Chi tiết xem file đính kèm: tb_tuyen_vien_chuc.pdf