Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015

Theo quy định tại thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề, theo đó cơ sở dạy nghề lập kế hoạch; thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề và báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề với Tổng cục Dạy nghề. Tính đến ngày 31/12/2015, đã có 343 cơ sở dạy nghề thực hiện tự kiểm định và nộp báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015, chiếm 23,4% tổng số cơ sở dạy nghề trên toàn quốc

Trong số 343 cơ sở dạy nghề thực hiện tự kiểm định có 107 trường cao đẳng nghề (chiếm 56,3% tổng số trường cao đẳng nghề), 72 trường trung cấp nghề (chiếm 25,8% tổng số trường trung cấp nghề) và 164 trung tâm dạy nghề (chiếm 16,4% tổng số trung tâm dạy nghề).

 

Ảnh minh họa

Như vậy, hiện còn 1.123 cơ sở dạy nghề – chiếm tỷ lệ 76,6% tổng số cơ sở dạy nghề trên toàn quốc chưa thực hiện tự kiểm định chất lượng năm 2015 theo quy định. Để nâng cao chất lượng và số lượng công tác tự kiểm định năm 2016, Tổng cục Dạy nghề đa có văn bản hướng dẫn các cơ sở dạy nghề thực hiện công tác tự kiểm định; đồng thời cần có sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của các cơ quan chủ quản và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các Tỉnh, Thành phố.

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=25001