Triển khai tuyên truyền phổ biến Luật lưu trữ và một số văn bản mới về công tác Văn thư, Lưu trữ.

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 3/2013, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước triển khai tập huấn Luật Lưu trữ và một số văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ.

Tham dự buổi khai giảng lớp tập huấn có Ông Tạ Xuân Đoán, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và trên 300 đại biểu công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ đến từ các sở, ban, ngành, đại diện các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và người làm công tác văn thư, lưu trữ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được ông Nguyễn Văn Lăng Trưởng phòng Nghiệp vụ địa phương, Cục văn thư, lưu trữ Nhà nước giới thiệu các nội dung cơ bản về Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; hướng dẫn một số nội dung về thời hạn bảo quản tài liệu được Bộ Nội vụ quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV và Thông tư số 13/2011/TT-BNV.

Sau đó các học viên đã được nghe một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ như: hướng dẫn cách ban hành các văn bản liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ như: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 về quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND&UBND xã, phường, thị trấn.

Qua Lớp tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ từ tỉnh đến cấp xã được nâng cao nhận thức và được bổ sung cập nhật mới về Luật lưu trữ và nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.